Plezier voor jong en oud

 

Algemene voorwaarden voor deelnemers van beurzen, evenementen en braderieën van Silvia's Events

 

 • De organisatie van deze markt(en), beurzen en evenementen is in handen van Silvia's Events, de indeling van de kramen, stands en grondplaatsen wordt uitsluitend door de directie en medewerkers ingedeeld en toegewezen, hieraan dient de huurder zonder voorwaarden te voldoen. Inschrijven kan alleen schriftelijk en via de website.
 • Bij de toewijzing van de standruimte zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met branchebescherming en wensen van de deelnemers.
 • De deelnemer is verplicht, geen andere artikelen te koop aan te bieden dan die waarmee hij/zij heeft ingeschreven. De organisatie behoudt ten aller tijden het recht, aanvragen voor deelname af te wijzen, zonder verdere opgave van redenen. Indien meer dan 1 persoon als inschrijver optreedt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de uit uw inschrijving voortvloeiende verplichtingen, volgens dit reglement.
 • Voor verlies c.q. beschadiging van goederen, inkomstenderving, dan wel enig ander eigendom van de standhouder, kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld, noch voor enige bedrijfsschade ontstaan bij deelname aan een door Silvia's Events georganiseerde markt, beurs of evenement. Deelname is altijd voor rekening en risico van de deelnemer.
 • Betaling van de standplaats/grond plaats/kraamhuur dient vooraf te gebeuren, tenzij anders vermeld op uw bevestiging. Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor een braderie tot 7 dagen voor het braderie, kosteloos te annuleren dit moet dan wel schriftelijk, per mail. Na deze periode bent u om wat voor reden dan ook altijd verplicht het volledig standgeld te voldoen, bij uitblijven van betaling volgt incasso. Bij contanten betaling op braderieën vragen wij een borg/aanbetaling van € 20,-.Op de  braderieën wordt deze borg verrekend met het standplaats/grond plaats/kraamgeld. (deze borg en contanten betaling is alleen geldig bij eendaagse braderieën).
 • Het is niet toegestaan de toegewezen standplaats/grond plaats/kraamhuur  aan een ander ter beschikking te stellen of namens een ander goederen  te verkopen zonder toestemming van de organisatie, het is niet toegestaan reclameborden, rekken e.d. voor of naast de standplaats/grond plaats/kraamhuur te plaatsen, of anderszins de loopruimte voor het publiek te beperken, of te beïnvloeden. Eventueel kunt u extra meter grond bijboeken naast de standplaats/grond plaats/kraamhuur.
 • U dient uiterlijk een half uur voor aanvang van de beurs, markt of evenement aanwezig te zijn, er zal altijd een medewerker van Silvia's Events rondlopen voor informatie en vragen, standhouder mogen zonder toestemming van de organisatie van Silvia's Events de markt nooit vroegtijdig verlaten.
 • Indien door omstandigheden, welke het gevolg zijn van overmacht, de markt geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan plaatsen vinden zal de standhouder geen aanspraak kunnen doen op teruggave of vermindering van de door hem/haar betaalde standplaats/grond plaats/kraamhuur . De standhouder vrijwaart de organisatie voor elke schade c.q. aansprakelijkheid bij aflasting van de markt, beurs of evenement, ongeacht de reden hiervan. Uitzondering bij niet doorgang geven van de braderieën, beurzen en/of evenementen door COVID-19 zal Silvia's Events het bedrag van de standplaats/grondplaats/kraamhuur geheel terug betalen.
 • Annulering/afzegging/absentie door de standhouder geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde huur, wel als dit 7 dagen tevoren schriftelijk aan ons is afgemeld. Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk voor de standplaats/grond plaats/kraamhuur.
 • De standplaats/grond plaats/kraamhuur en de ruimte er omheen moeten na afloop van de markt/beurs/evenement schoon opgeleverd worden, het afval/verpakkingsmateriaal dient de standhouder zelf in de aangeboden vuilniszak te deponeren en af te voeren, ook dient u maatregelen te nemen dat zwerf afval niet weg waait.
 • Bij verkoop van eet en drinkwaren dient u te handelen volgens de regels in de warenwet. Als ondernemer bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen en richtlijnen in uw branche, u gaat hiermee de verplichting aan te handelen conform de gestelde voorwaarden.
 • Voor parkeren van uw auto volgt de standhouder de aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars of politie.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. De standhouders dient zich in dergelijke gevallen te houden aan de beslissing van de organisatie.
 • Bij deelname gaat standhouder akkoord met dit deelnemers reglement.


Wij wensen verder iedereen een goede verkoop en samenwerking.


Met vriendelijke groeten,

Silvia's Events

2020